Новая методика!

Изучение английского в игровой форме. Новинка 2017-2018 годов. Даже самые ленивые добиваются результатов с нами!

Узнать детали!

Не интересно!

Пошук на сайті від Google

Пошук на сайті від Yandex

Шпори з філософії

Доброго дня наші улюблені відвудувачі.На нашому сайті в тестовому режимі запущені шпори з філософії.

Для початку викладено приблизно 4 різноманітних варіантів шпор, якщо ці питання будуть користуватися попитом  - кількість шпор буде тільки збільшуватися.

Підбірка шпор №1. Перелік питань:

1. Мифология, религия, философия.

2.Предмет та призначення філ-ії. Її функції.

3.Філософія давньої Індії

4.Філософія стародавнього Китаю

5.Мілетська школа

6.Геракліт.

7.Демокріт

8.Сократ і Платон.

9.Арістотель.

10. Епікур і епікурейство

11.Філософія середньовіччя

12.Номіналізм та Реалізм

13. Фома Аквінський.

14.Філософія Відродження

15.Мішель де Монтен

16.Натурфілософія доби Відродження.

17. Философия Нового времен. Ф.Бэкон, Т.Гоббс

18. Философия Нового времени. Р.Декарт, Д.Локк.

19. Философия Б. Спинозы.

20. Философия Д.Беркли, Д.Юма, Лейбница.

21. Механистический материализм и атеизм 18 ст. Ж. Мелье, Ламетри, Гольбах, Гельвеций, Д. Дидро.

22. Эпоха Просветительства. Вольтер, Ж.-Ж. Руссо

23. Г.С. Сковорода – известный гуманист, философ, поэт, просветитель.

25. Кант

26.    Субъективный идеализм И.Г Фихте и объективный идеализм Шеллинга.

27.Філософське вчення Гегеля, супереч-ність між його методом та системою.

28.Філософське вчення Феєрбаха (Ф).

29 К.Маркс . Енгельс.

30. Філософія життя ( Ніцше, Шопенгауер )

31.Позитивізм.

32. Экзистенциализм. С.Кьеркегор, М.Хайдеггер, А.Камю.

33. Киевская школа религиозных философов. М.Бердяев, С.Булгаков, Л.Шестов.

34. Неотомизм и философия Тейяра де Шардена.

35. З. Фрейд – основатель психоаналитической философии.

36. Материя как философская категория.

37. Проблема сознания в философии.

38. Идеалистическая и материалистическая концепции движения материи.

39.Простір і час.

40.Суспільна свідомість.

41.Елементи суспільної свідомості.

42.Форми суспільної свідомості. Політика . Право.

43.Форми суспільної свідомості.Етика.Естетика.

44. Самосознание, Самооцінка, ІНТЕЛІГЕНТНІСТЬ, культура

45.Метафізика та діалектика

46. Закон єдності і боротьби протилежностей в діалектиці.

47. Закон перехода кол-ва в качество и качества в количество.

48. Закон заперечення в діалектиці

49. Категорії окремого та загального у філософії.

50. Категорія явища та сутності в філософії.

51.Категорії форми та змісту в філософії.

52.Причина і наслідок

53.Мождивість і дійсність.

54.Необхідність і випадковість, необхідність і свобода.

55.філософський аналіз суспільства

56.Сфери суспільства.

57.Підходи до періодизації суспільства. Поняття "суспільно-економічна формація" і "цивілізація".

58. Проблема пізнання філософії.

59. Проблема єдності чуттєвого та раціонального пізнання.

60. Практика як критерій істини, ії абсолютний і відносний характер.

61. Практика як критерій істини, ії абсолютний і відносний характер.

62. Проблема сутності людини у філософії, людина як цілісність.

63.Соціальна структура суспільства.

64.Політична влада.

65.Держава та політична система.

66.Суспільство і особистість.

67.Пізнання і творчість. Уявлення, інтуїція, передбачення.

68.Философское понимание культуры, интелигентности.

Скачати Підбірку Шпор №1

 

 

Підбірка Шпор №2. Перелік питань:

Світогляд, його структура і роль у життєдіяльності людини.
Історичні типи світогляду (міфологія, релігія, філософія).
Джерела філософії, концепції її походження.
Предмет філософії, її призначення і роль у суспільстві.
Свідомість та її структура.
Предмет філософії, її призначення, функції та місце в системі наукових знань.
Основні історичні типи філософії.
Філософія та її роль у методологічній і світоглядній культурі військового фахівця.
Основні форми наукового пізнання і їх характеристика.
Сутність і специфіка соціального пізнання.
Раціональне пізнання, характеристика його форм і особливостей.
Чуттєве пізнання, характеристика його форм і особливостей.
Діалектика чуттєвого і раціонального пізнання у теоретичній і практичній діяльності військових фахівців.
Практика – основа, ціль і кінцевий результат пізнання.
Основні принципи сучасної наукової гносеології.
Основні функції практики.
Методологія і логіка військово-наукового пізнання.
Військова практика, її види та особливості.
Характеристика основних методів наукового і військово-наукового пізнання.
Проблема критеріїв істини у сучасній філософії.
Поняття суспільства, витоки його походження в історії філософії.
Філософія про сутність природи.
Географічне середовище і його роль у житті суспільства.
Роль геополітики в захисті національних інтересів держави.
Поняття коеволюції людини і природи, Ідеї В. І. Вернадського про ноосферу.
Науково-технічний прогрес і екологія.
Екологічна проблема, її наукові, соціально-філософські та етико-гуманістичні аспекти,
Проблема людини в історії філософії.
Антропосоціогенез і його комплексний характер.
Діалектика біологічного і соціального у людині.
Народонаселення, демографічний фактор і його роль у розвитку суспільства.
Проблема життя і смерті людини і людства.
Пізнання як вид духовної діяльності і феномен культури.
Основні форми суспільної свідомості та їх функціонування.
Суспільна свідомість, її сутність і структура.
Поняття духовного життя суспільства.
Матеріальне і духовне у розвитку суспільства.
Суспільний прогрес: сутність, основні критерії та історичні типи.
Сутність цивілізації та її історичні типи.
Особливості і протиріччя сучасної цивілізації. Цивілізаційні основи людства.
Взаємозв’язок культури та цивілізації.
Культура, її сутність, структура і типологія.
Філософія про систему життєвих цінностей людини.
Ціннісні орієнтації особистості сучасного суспільства.
Проблеми насильства у історії.
Філософські основи аналізу війн та воєнних конфліктів сучасної епохи,
Проблема істини у філософії. Абсолютна і відносна істина, їх діалектика.
Просторово-часовий фактор і військова справа.
Форми і види соціального насильства, соціальна безпека.
Соціально-філософські проблеми миру, безпеки і війни.
Наукове передбачення та творчість.
Класифікація війн і воєнних конфліктів.

Скачати підбірку шпор №2

 

Підбірка шпор №3. Відповіді на питання по темам:


Зародження та розвиток філософії ірраціоналізму
Філософська антропологія. Філософія людини
Онтологія. Філософське розуміння світу
Філософія релігії
Філософія історії
+ Словничок термінів в алфавітному порядку

Скачати підбірку шпор №3

Випадкова стаття