Новая методика!

Изучение английского в игровой форме. Новинка 2017-2018 годов. Даже самые ленивые добиваются результатов с нами!

Узнать детали!

Не интересно!

Пошук на сайті від Google

Пошук на сайті від Yandex

Соціально-філософське пізнання - Теоретичне соціопізнання

До соціальних і соціально-філософських фактів застосовують методи соціально-філософського пізнання : історизм, порівняння, абстрагування, гіпотеза, розуміння, віднесення до цінностей та ін. Ці методи використовуються в соціальній філософії, соціології, політичній філософії, історії і інших гуманітарних (суспільствознавчих) науках. Вони повинні відкрити громадські (соціальні, історичні) закономірності, які трактуються по-різному.

 

Суспільство є результатом свідомої діяльності індивідів, спільностей, інститутів. З точки зору Зиммеля і Вебера, завданням теоретичного пізнання є типові мотиви і діяльність індивідів. З точки зору історичного матеріалізму суспільство наслідує об'єктивні (не залежним від свідомості і волі людей) закони, що не зводяться до свідомості або дії індивідів, які і є головним предметом соціального пізнання. На думку Э. Дюркгейма, сам дослідник встановлює стосунки причинності між соціальними фактами і формулює соціальні закони (правила), тобто необхідні, істотні, такі, що повторюються зв'язки.

 

Історизм як метод пізнання полягає в розгляді суспільства в його розвитку, в органічному зв'язку з тими, що породжують це суспільство умовами. При історичному підході вивчається походження, функціонування і перспективи розвитку суспільств і людства. При цьому звертається увага тільки на істотні і якісно своєрідні властивості.

 

Порівняння є виявленням схожості і відмінності в досліджуваних соціальних фактах. В процесі порівняння виявляється схожість і відмінність цього суспільства по відношенню до нього ж у минулому, по відношенню до інших суспільств в той же час, по відношенню до інших суспільств у минулому. Цей метод набуває порівняно-історичного характеру.

 

Абстрагування (і узагальнення) як метод соціального пізнання представляє виділення в соціальних фактах (і суспільстві) властивостей, що цікавлять спостерігача, якостей, взаємозв'язків і уявне відвернення (узагальнення) їх від соціального факту (і суспільства), що вивчається, у вигляді певних понять: потреби, інтересу, мотиву, держави, формації, цивілізації і тому подібне. Потім з цими поняттями (абстракціями) можна здійснювати різні розумові дії як з певними розумовими об'єктами: приводити в причинний зв'язок, порівнювати і тому подібне.

 

Висновки, поняття, судження, отримані в результаті порівняння, абстрагування, узагальнення і тому подібне методів пізнання, завжди носять імовірнісний характер, мають різну міру достовірності (і недостовірності), потребують виявлення причин свого походження, приведення в систему. Роль такого методу пізнання грає соціальна гіпотеза, що уявляє більш менш обгрунтоване припущення про причини соціального факту, що вивчається, його місце в системі суспільства, здатне пояснювати вже відомі соціальні факти, допускаюче пророцтво нових соціальних фактів і можливість експериментальної перевірки в розвитку інших народів.

 

Перевірка соціальної гіпотези шляхом пояснення наявних соціальних фактів і зміни соціальної дійсності відповідно до неї грає вирішальну роль для перетворення соціальної гіпотези на елемент суспільствознавчої теорії. Наприклад, соціально-філософською гіпотезою було припущення Маркса про можливість побудови соціалістичного суспільства в результаті пролетарської революції в розвинених капіталістичних країнах. Але пролетарський соціалізм, побудований в Росії, виявився несхожим на той соціалізм, який передбачав Маркс. Одночасно в європейських країнах капіталізму без пролетарських революцій був побудований соціалізм, схожий на марксівський, але не ведучий до комунізму. Таким чином, значна частина гіпотези Маркса виявилася утопією.

 

Суспільствознавча теорія є системою суджень, понять, гіпотез, законів, в яких зізнається людство в єдності елементів, що утворюють його, і зв'язків між ними. При побудові суспільствознавчої (у тому числі соціально-філософською) теорії використовується аксіоматичний метод: 1) встановлюється набір початкових положень (принципів, постулатів і тому подібне), які вважаються вірними; 2) потім за правилами логіки з них виводяться (і конкретизуються) інші положення, що відповідають початковим, і так далі. Прикладом аксіоматичної теорії є геометрія Евкліда, історичний матеріалізм і тому подібне. У соціальній філософії зазвичай використовується гипотетико-дедуктивный метод. Він спирається на сукупність пов'язаних між собою гіпотез-постулатів (принципів), а вже з них походить виведення суджень, понять, висновків, що утворюють тканину теорії.

 

Важливим методом (інструментом) соціального пізнання у М. Вебера виступають ідеальні типи. Ідеальні типи не мають емпіричних прообразів в самій реальності і не відбивають її, а є розумовими логічними конструкціями, що створюються дослідником. Вони формуються за допомогою абстрагування окремих рис реальності, що вважаються дослідником найбільш типовими.

 

Ідеальний тип, - писав Вебер, - це картина однорідного мислення, існуюча в уяві учених і призначена для розгляду очевидних, найбільш "типових соціальних фактів".

 

Ідеальні типи - це найбільш загальні поняття, в яких зафіксовані в словесній формі найбільш суттєві властивості об'єктивної реальності в очищеному від випадковостей виді. Завдання науки якраз і полягає в розробці таких ідеальних типів - наукових понять. Потім вони використовуються пізнанням в якості масштабу для співвідношення і порівняння з ними соціальній реальності. Вебер запропонував типологію соціальних дій, типів держави і раціональності. Він оперує такими науковими поняттями (ідеальними типами), як "капіталізм", "бюрократизм", "релігія" і так далі

 

М. Вебер вважає, що головна мета соціології - зробити максимально зрозумілим те, що не було таким в самій реальності, виявити сенс того, що було пережито, навіть якщо цей сенс самими людьми, учасниками того, що стався, не був усвідомлений. Ідеальні типи і є той пізнавальний метод і інструментарій, за допомогою якого відбувається розуміння того, що стався. Через цього Г. Зиммель і М. Вебер відкидали в якості предмета соціологічного знання такі невизначені і багатозначні поняття, як "суспільство", "народ", "людство", "колективне" і так далі

 

Прибічники історичного матеріалізму приписували ідеальним типам відсутність зв'язку з об'єктивною реальністю. На ділі Маркс і Вебер наслідували однаковий загальнонауковий пізнавальний метод ідеалізації. Наприклад, Маркс передусім відокремив капіталістичні стосунки від феодальних, первіснообщинних і інших. Потім дав визначення (ідеальний тип) "капіталістичних стосунків" в їх загальній формі, відокремивши від капіталістичних частковостей і несущественностей. І нарешті, він показав історичний процес становлення і розквіту капіталістичних стосунків, коли їх суть в розвиненій формі проявилася в історії Англії у кінці XIX ст., тобто як ідеалістичний тип.

 

Г. Зиммель і М. Вебер підкреслювали важливість розуміння соціологом суб'єктивного сенсу, який вкладається в дію індивідом. Спостерігаючи ланцюжок реальних дій людей, соціолог повинен сконструювати їх пояснення на основі розуміння внутрішніх мотивів цих дій. І тут йому допоможе знання того, що в схожих ситуаціях більшість людей керуються аналогічними мотивами.

 

 

Найважливішим методом соціально-філософського пізнання є метод розуміння і віднесення до цінностей, запропонований М. Вебером. Він розрізняє поняття "Ціннісні судження" і "віднесення до цінностей". Ціннісне судження завжди особово (і суб'єктивно), представляє твердження, яке пов'язане з моральною, політичною або якою-небудь іншою оцінкою. Наприклад, висловлювання: "Соціалізм кращий за капіталізм". Віднесення до цінності - це процедура відбору, організації і оцінки соціальних фактів відповідно до цінностей, яких дотримується цей учений або людина. У наведеному вище прикладі учений відбирає факти, що підтверджують це положення і робить їх оцінку. М. Вебер вважає, що зміна ціннісних переваг соціального філософа (і соціолога) визначається "інтересом епохи", тобто усвідомленням соціально-історичних обставин, в яких він живе.

 

Методологія віднесення до цінності виразно є видимою в усіх соціально-філософських системах. Наприклад, в історичному матеріалізмі цією цінністю і "інтересом епохи" була матерія, економічне буття, диктатура пролетаріату, соціальна рівність і інші взаємозв'язані між собою цінності. Суспільство розглядалося як економічна формація, базисом якої є економіка. Суспільна свідомість і ідеологія виступали віддзеркаленням громадського буття, а індивіди - гвинтиками державної машини і відбитками соціального середовища. Свідомість, творчість, свобода і інші цінності були на несуттєвому і караному місці.

 

Важливим методом соціального пізнання, спрямованого на вивчення походження і розвиток громадських інститутів, є метод перетворення засобу в мету. Він дозволяє зрозуміти дивні перетворення соціальних інститутів в процесі розвитку суспільств.

Соціальна філософія

Випадкова стаття